Tra cứu
Tìm kiếm:
Bộ sưu tập:
Sắp xếp:
Số lượng sách mỗi trang:
Hiển thị:
# Tên sách Mượn sách
{{$index + (ViewModel.KeySearchModel.CurrentPage == 1 ? 1 : ((ViewModel.KeySearchModel.CurrentPage - 1) * ViewModel.KeySearchModel.pageSize +1 ))}}
{{Book.TenSach}}
Mã kiểm soát: {{Book.MaKiemSoat}} Tác giả: {{Book.Ten_TacGia}} ISBN: {{Book.ISBN}} Ngôn ngữ: {{Book.Ten_NgonNgu}} Năm xuất bản: {{Book.NamXuatBan}} Tổng: {{Book.SoLuongTong}} Kho: {{Book.SoLuongConLai}} Đọc sách